Witamy na stronie TBS Sp. z o.o. w Sierpcu

Sierpc, dnia 21 kwietnia 2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: naprawę i konserwację istniejących elementów placu zabaw.

Lokalizacja realizacji zadania:

Plac zabaw: ul. Paderewskiego 4, 09-200 Sierpc.

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest zapytanie ofertowe na realizację usługi polegającej na:

 • naprawie i konserwacji istniejących elementów placu zabaw w celu usunięcia usterek będących wynikiem zużycia, wandalizmu i działania warunków atmosferycznych.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest naprawa i konserwacja istniejących elementów placu zabaw przy ul. Paderewskiego 4 w Sierpcu.

1. Wykonanie prac konserwacyjnych:

 • wymiana/uzupełnienie śrub, nakrętek, podkładek, zaślepek, itp., dokręcanie śrub, skrócenie i wygładzaniu gwintów śrub,
 • wygładzenie ostrych krawędzi metalowych,
 • poprawa stanu połączeń oraz smarowanie elementów ruchomych,
 • wygładzenie ostrych zakończeń urządzeń zabawowych,
 • oczyszczenie i malowanie elementów drewnianych i metalowych;

2. Wykonanie prace naprawczych:

 • wymiana uszkodzonych i uzupełnienie brakujących elementów drewnianych lub metalowych urządzeń zabawowych.

Uwagi:

 1. Oferent/wykonawca zobowiązuje się do zapoznania z przedmiotem zamówienia poprzez wizję lokalną w terenie.
 2. Oferent/wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością, zapewniając uzyskanie stałego efektu estetycznego i użytkowego wykonanego zamówienia oraz bezpieczeństwa użytkowników.
 3. Malowanie powinno być wykonywane z użyciem specjalnych zewnętrznych farb do drewna posiadających właściwości ochronne w odniesieniu do czynników atmosferycznych i biologicznych.
 4. Do malowania elementów metalowych należy wykorzystywać farby zabezpieczające przed korozją. Dotyczy to również elementów ocynkowanych wystawionych na intensywne działanie czynników atmosferycznych.
 5. Zarówno farby przeznaczone do drewna, jak i te do metalu nie powinny zawierać substancji toksycznych oraz nie mogą być łatwopalne i być przeznaczone do malowania elementów placów zabaw.
 6. Przy wykonywaniu czynności remontowych należy stosować materiały posiadające odpowiednie atesty. Wszystkie materiały i elementy wbudowane mają posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty i być dopuszczone do wbudowania na placach zabaw oraz muszą być wolne od ostrych krawędzi
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zamówienia o kolejne elementy do naprawy i konserwacji na objętych zapytaniem placach zabaw.

Wykonawca usługi zobowiązany jest uwzględnić w kosztach między innymi:

1. Materiały niezbędne do realizacji zamówienia

2. Inne koszty, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia.

Warunki postępowania:

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto – 100%.
 2. Warunki gwarancji: 24 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego; na elementy wbudowane.
 3. Pożądany termin realizacji zamówienia: maj – czerwiec 2022r.
 4. Istotne warunki  umowy lub wzór umowy:

1) wynagrodzenie ryczałtowe

2) płatność jednorazowa po wykonaniu przedmiotu zamówienia płatne do 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku

 1. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

1) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia;

2) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

3) Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie Oferenta będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.

Ofertę Wykonawca może złożyć:

 1. w formie pisemnej na adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.                         w Sierpcu ul. Piastowska 11A, 09-200 Sierpcu

lub

 • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: tbs_sierpc@wp.pl

Oferta musi być podpisana i złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 06 maja 2022 r.

Oferent musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku ze składaną ofertą j/w:

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o sposobie przetwarzania danych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Sierpcu.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z zapytaniem ofertowym jw. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Sierpcu ul. Piastowska 11A, 09-200 Sierpc.

Uwaga!

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Świderska – (24) 387-17-50.

W załączeniu:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc
tel. stacjonarny: 24 387-17-50, kom. 508-426-521
fax: 24 387-17-57
e-mail: tbs_sierpc@wp.pl
KRS: 0000150689
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 776-15-43-700
REGON: 611059026
Kapitał zakładowy: 2.157.000,00 zł


                       

Zaszufladkowano do kategorii Mieszkania | Możliwość komentowania Witamy na stronie TBS Sp. z o.o. w Sierpcu została wyłączona