Witamy na stronie TBS Sp. z o.o. w Sierpcu

Sierpc, dnia 12.10.2021r.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Sierpcu

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert dot. przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i 2022.

Oferty prosimy składać do dnia 02.11.2021. do godz. 9.00 w formie:

  • pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: TBS Sp. z o.o. w Sierpcu ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc,
  • elektronicznej na adres e-mail: tbs_sierpc@wp.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer (24) 387-17-50.

Przedmiotem zamówienia jest:

Badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2021r. i 31 grudnia 2022r. oraz przygotowanie pisemnych sprawozdań z tego badania, sporządzonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021r., poz. 217 t.j.) oraz przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firm audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020r., poz. 1415 t.j.).

Oferta powinna zawierać:

  1. Informacje o oferencie, w tym: formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego.
  2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej     i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
  3. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania.
  4. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.
  5. Projekt umowy.

Termin realizacji zamówienia
– do 31 marca 2022 r. (za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.)
– do 31 marca 2023 r. (za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.)

Wszelkie niezbędne dane potrzebne do rzetelnego przygotowania oferty oraz informacje dotyczące firmy objętej obowiązkiem przeprowadzenia sprawozdania  znajdują się w KRS.

Preferencje oceny ofert:

  1. Cena
  2. Doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza TBS Sp. z o.o. w Sierpcu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty firmy audytorskiej oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc
tel. stacjonarny: 24 387-17-50, kom. 508-426-521
fax: 24 387-17-57
e-mail: tbs_sierpc@wp.pl
KRS: 0000150689
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 776-15-43-700
REGON: 611059026
Kapitał zakładowy: 2.157.000,00 zł


                       

Zaszufladkowano do kategorii Mieszkania | Możliwość komentowania Witamy na stronie TBS Sp. z o.o. w Sierpcu została wyłączona