Witamy na stronie TBS Sp. z o.o. w Sierpcu

Sierpc, dn. 30.11.2023r.

Zaproszenie do złożenia oferty

na postępowanie o udzielenie zamówienia którego wartość jest poniżej kwoty 130.000,00 złotych, wskazanej w  art. 2 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, do których nie ma zastosowania przedmiotowa ustawa.

Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu adres:  09-200 Sierpc, ul. Piastowska 11A, adres do korespondencji: 09-200 Sierpc ul. Płocka 30, wpisanym do rejestru przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS 0000150689, NIP 776-15-43-700, Regon 611059026, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie na wykonanie okresowych kontroli wynikających z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029.), polegających na:

sprawdzeniu instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych  i wentylacyjnych) w budynkach mieszkalnych, potwierdzonych protokołami z przeprowadzonych kontroli.

Zamówienie dotyczy niżej wymienionych budynków mieszkalnych:

Zasoby TBS Sp. z o.o. w Sierpcu
Lp.AdresRok oddania budynku do eksploatacji  Ilość lokali
1Płocka 57A200328
2Paderewskiego 2200538
3Paderewskiego 4200622
4Paderewskiego 4A200850
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej przy ul. Poziomkowej 2 w Sierpcu – w zarządzie TBS Sp. z o.o. w Sierpcu
5Poziomkowa 2200124
 1. Przedmiotem zapytania:
  Wykonanie przeglądów rocznych:
  •    instalacji gazowej,
  •    przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymnych w budynkach.
 2. Kryterium oceny oferty:
  100 % cena
 3. Termin realizacji zapytania:
  Realizacja zadania do 29.12.2023r.
 4. Oferty częściowe:
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne rodzaje przeglądów.
 5. Termin składania ofert:
  Do 07.12.2023 roku.
 6. Miejsce składania ofert:
  Ofertę cenową należy złożyć w formie:
 7. tbs_sierpc@wp.pl

Sierpc, dnia 23.11.2023r.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Sierpcu

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert dot. przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 i 2024.

Oferty, według załączonego wzoru, prosimy składać do dnia 7 grudnia 2023r. do godz. 9.00 w formie:

 • pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: TBS Sp. z o.o. w Sierpcu ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc,
 • elektronicznej na adres e-mail: tbs_sierpc@wp.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer (24) 387-17-50.

Przedmiotem zamówienia jest:

Badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2023r. i 31 grudnia 2024r. oraz przygotowanie pisemnych sprawozdań z tego badania, sporządzonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 120, 295,1598) oraz przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017r.  o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1015,  1723,1843).

Firma audytorska jednocześnie (łącznie) musi spełnić warunki:

 1. musi być wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego (zwaną: PANA);
 2. prowadzić działalność w jednej z form wymienionych w art. 46 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz publicznym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1015, 1723, 1843), w której badania sprawozdań finansowych przeprowadzają biegli rewidenci wpisani do rejestru biegłych rewidentów prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Oferta powinna zawierać:

 1. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej     i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
 2. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania.
 3. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.
 4. Projekt umowy.

Termin realizacji zamówienia


– do 31 marca 2024 r. (za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.),
– do 31 marca 2025 r. (za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.).

Wszelkie niezbędne dane potrzebne do rzetelnego przygotowania oferty oraz informacje dotyczące firmy objętej obowiązkiem przeprowadzenia sprawozdania  znajdują się w KRS.

Preferencje oceny ofert:

 1. Cena.
 2. Doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych.

TBS Sp. z o.o. w Sierpcu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty firmy audytorskiej oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc
tel. stacjonarny: 24 387-17-50, kom. 508-426-521
fax: 24 387-17-57
e-mail: tbs_sierpc@wp.pl
KRS: 0000150689
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 776-15-43-700
REGON: 611059026
Kapitał zakładowy: 2.157.000,00 zł


                       

Zaszufladkowano do kategorii Mieszkania | Możliwość komentowania Witamy na stronie TBS Sp. z o.o. w Sierpcu została wyłączona