Witamy na stronie TBS Sp. z o.o. w Sierpcu

Sierpc, dnia 12.07.2018r.

Zapytanie ofertowe

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu adres: 09-200 Sierpc, ul. Piastowska 11A, adres do korespondencji: 09-200 Sierpc ul. Płocka 30, wpisanym do rejestru przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000150689, NIP 776-15-43-700, Regon 611059026, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie na wykonanie:
1. modernizacji modułu produkującego c.w.u. w istniejącym węźle cieplnym,
2. modernizacji instalacji c.w.u. i cyrkulacji należącym do zasobów TBS.

I. Opis przedmiotu zamówienia

Istniejąca w poszczególnych mieszkaniach instalacja ciepłej wody jest zasilana za pomocą „Mieszkaniowych stacji przygotowania mediów – LOGOTERMA TYTAN”, które będą zlikwidowane. W to miejsce zaprojektowano nową instalację zasilania w ciepłą wodę mieszkań z węzła cieplnego.
Proponowany termin rozpoczęcia robót: 01.09.2018r.
Proponowany termin zakończenia robót: 30.09.2018r.

II. Oferta powinna zawierać:

1. nazwę/nazwisko wykonawcy,
2. miejsce zamieszkania wykonawcy/adres miejsca prowadzenia działalności,
3. NIP,
4. Regon,
5. oferowaną cenę jednostkową w PLN brutto z rozbiciem na poszczególne budynki wymienione w zaproszeniu ofertowym,
6. cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
7. termin realizacji zamówienia,
8. okres gwarancyjny,
9. warunki płatności,
10. oświadczenie, że Oferent zapoznał się z opisem przedmiotu oferty i nie wnosi do niej zastrzeżeń .

III. Dokumenty jakie wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
2. Kopia uprawnień uprawniających do przeprowadzenia modernizacji ww. instalacji.

IV. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 01.08.18r. do godziny 10.00 w formie:

1. pisemnej (osobiście albo listownie) na adres TBS Sp. z o.o. w Sierpcu ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc;
2. przesłać faksem na numer (24)387-17-57;
3. przesłać w wersji elektronicznej na e-meil tbs_sierpc@wp.pl

Załączniki:

1. Formularz ofertowy,
formularz cenowo – ofertowy
2. projekt wykonawczy modernizacji inst. c.w.u. i cyrkulacji w bud.m. w Sierpcu,
projekt wykonawczy -modernizacja c.w.u. i cyrkulacji
3. kosztorys ślepy modernizacji inst. c.w.u. i cyrkulacji w bud.m. w Sierpcu,
kosztorys ślepy Modernizacja inst. c.w.u. i cyrkulacji
4. projekt wykonawczy modułu produkującego c.w.u. – technologia,
moduł produkujący c.w.u. – technologia
5. kosztorys ślepy modułu produkującego c.w.u. – technologia.
kosztorys ślepy moduł produjujący c.w.u.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc
tel. stacjonarny: 24 387-17-50, kom. 508-426-521
fax: 24 387-17-57
e-mail: tbs_sierpc@wp.pl
KRS: 0000150689
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 776-15-43-700
REGON: 611059026
Kapitał zakładowy: 2.097.000,00 zł

Zaszufladkowano do kategorii Mieszkania | Możliwość komentowania Witamy na stronie TBS Sp. z o.o. w Sierpcu została wyłączona