Przetargi

Law gavel on white.

AKTUALNE OFERTY PRZETARGOWE – ZAPYTANIA OFERTOWE

Sierpc, dnia 06.11.2023r.

Zapytanie ofertowe

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu adres: 09-200 Sierpc, ul. Piastowska 11A, adres do korespondencji: 09-200 Sierpc ul. Płocka 30, wpisanym do rejestru przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS 0000150689, NIP 776-15-43-700, Regon 611059026, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie na wykonanie:

 1. modernizacji modułu produkującego c.w.u. w istniejącym węźle cieplnym,
 2. modernizacji instalacji w.u. i cyrkulacji należącym do zasobów TBS.
Zasoby TBS Sp. z o.o. w Sierpcu
Lp. Adres Rok oddania budynku do eksploatacji Powierzchnia zabudowy Powierzchnia użytkowa Ilość lokali
1 Paderewskiego 4A 2008 747,55 2200,33 50
 1. Opis przedmiotu zamówienia

Istniejąca w poszczególnych mieszkaniach instalacja ciepłej wody jest zasilana za pomocą „Mieszkaniowych stacji przygotowania mediów – LOGOTERMA TYTAN”, które będą zlikwidowane. W to miejsce zaprojektowano nową instalację zasilania w ciepłą wodę mieszkań z węzła cieplnego.

Proponowany termin rozpoczęcia robót:  grudzień 2023

Proponowany termin zakończenia robót: 31 styczeń 2024

 1. Oferta powinna zawierać:
 2. nazwę/nazwisko wykonawcy,
 3. miejsce zamieszkania wykonawcy/adres miejsca prowadzenia działalności,
 4. NIP,
 5. Regon,
 6. oferowaną cenę jednostkową w PLN brutto z rozbiciem na poszczególne budynki wymienione w zaproszeniu ofertowym,
 7. cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
 8. termin realizacji zamówienia,
 9. okres gwarancyjny,
 10. warunki płatności,
 11. oświadczenie, że Oferent zapoznał się z opisem przedmiotu oferty i nie wnosi do niej zastrzeżeń .
 • Dokumenty jakie wykonawca powinien załączyć do oferty:
 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
 2. Kopia uprawnień uprawniających do przeprowadzenia modernizacji ww. instalacji.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 20.11.2023r. do godziny 10.00 w formie:

 1. pisemnej (osobiście albo listownie) na adres TBS Sp. z o.o. w Sierpcu ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc;
 2. przesłać faksem na numer (24)387-17-57;
 3. przesłać w wersji elektronicznej na e-meil tbs_sierpc@wp.pl

 

Załączniki:

 1. Formularz cenowo-ofertowy.
 2. Projekt wykonawczy – Paderewskiego 4A_modernizacja instalacji c.w.u. – TBS Sierpc.
 3. Modernizacja inst. c.w.u. i cyrkulacji kosztorys ślepy.
 4. Moduł produkcyjny c.w.u. technologia.
 5. Moduł produkcyjny c.w.u. kosztorys ślepy.

Ww. zapytanie ofertowe – wersja pdf.

Sierpc, dnia 31.08.2018r.

Zapytanie ofertowe

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu adres: 09-200 Sierpc, ul. Piastowska 11A, adres do korespondencji: 09-200 Sierpc ul. Płocka 30, wpisanym do rejestru przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000150689, NIP 776-15-43-700, Regon 611059026, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie:
1. modernizacji modułu produkującego c.w.u. w istniejącym węźle cieplnym,
2. modernizacji instalacji c.w.u. i cyrkulacji należącym do zasobów TBS.

I. Opis przedmiotu zamówienia

Istniejąca w poszczególnych mieszkaniach instalacja ciepłej wody jest zasilana za pomocą „Mieszkaniowych stacji przygotowania mediów – LOGOTERMA TYTAN”, które będą zlikwidowane. W to miejsce zaprojektowano nową instalację zasilania w ciepłą wodę mieszkań z węzła cieplnego.
Proponowany termin rozpoczęcia robót: 10.09.2018r.
Proponowany termin zakończenia robót: 05.10.2018r.

II. Oferta powinna zawierać:

1. nazwę/nazwisko wykonawcy,
2. miejsce zamieszkania wykonawcy/adres miejsca prowadzenia działalności,
3. NIP,
4. Regon,
5. oferowaną cenę jednostkową w PLN brutto z rozbiciem na poszczególne budynki wymienione w zaproszeniu ofertowym,
6. cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
7. termin realizacji zamówienia,
8. okres gwarancyjny,
9. warunki płatności,
10. oświadczenie, że Oferent zapoznał się z opisem przedmiotu oferty i nie wnosi do niej zastrzeżeń .

III. Dokumenty jakie wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
2. Kopia uprawnień uprawniających do przeprowadzenia modernizacji ww. instalacji.

IV. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 06.09.18r. do godziny 10.00 w formie:

1. pisemnej (osobiście albo listownie) na adres TBS Sp. z o.o. w Sierpcu ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc;
2. przesłać faksem na numer (24)387-17-57;
3. przesłać w wersji elektronicznej na e-meil tbs_sierpc@wp.pl

Załączniki:

1. Formularz ofertowy,
formularz
2. projekt wykonawczy modernizacji inst. c.w.u. i cyrkulacji w bud.m. w Sierpcu,
projekt wykonawczy -modernizacja c.w.u. i cyrkulacji
3. kosztorys ślepy modernizacji inst. c.w.u. i cyrkulacji w bud.m. w Sierpcu,
kosztorys ślepy Modernizacja inst. c.w.u. i cyrkulacji
4. projekt wykonawczy modułu produkującego c.w.u. – technologia,
moduł produkujący c.w.u. – technologia
5. kosztorys ślepy modułu produkującego c.w.u. – technologia.
kosztorys ślepy moduł przodujący c.w.u.

Sierpc, dnia 12.09.2016r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty nr 3/2016 z dnia 05.09.2016r.

Zamawiający – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Sierpcu informuje, że

jako Najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Pana Michała Paprockiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą:

USŁUGI HYDRAULICZNE Michał Paprocki Gójsk, ul. Słoneczna 4, 09-227 Szczutowo

NIP 776-161-37-48, Regon 142150956.

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych w zaproszeniu do złożenia oferty nr 3/2016 z dnia 05.09.2016r.

Sierpc, dnia 12.09.2016r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty nr 4/2016 z dnia 05.09.2016r.

Zamawiający – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Sierpcu informuje, że

jako Najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Pana Michała Paprockiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą:

USŁUGI HYDRAULICZNE Michał Paprocki Gójsk, ul. Słoneczna 4, 09-227 Szczutowo

NIP 776-161-37-48, Regon 142150956.

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych w zaproszeniu do złożenia oferty nr 4/2016 z dnia 05.09.2016r.

Sierpc, dnia 05.09.2016 r.

Zaproszenie do złożenia oferty nr 3/2016

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu adres: 09-200 Sierpc, ul. Piastowska 11A, adres do korespondencji: 09-200 Sierpc ul. Płocka 30, wpisanym do rejestru przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000150689, NIP 776-15-43-700, Regon 611059026, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie modernizacji modułu produkującego c.w.u. w istniejącym węźle cieplnym oraz modernizacji instalacji c.w.u. i cyrkulacji w budynku mieszkalnym należącym do zasobów TBS Sp. z o.o. w Sierpcu mieszącym się w Sierpcu przy ul. Płockiej 57A.

Szczegółowe informacje dot. ww. zaproszenia znajdują się w niżej załączonych plikach:

Oficjalne zaproszenia do złożenia oferty nr 3 – dot. modernizacji instalacji c.o. i węzła cieplnego w bud. m. Płocka 57A

Formularz ofertowy nr 3

Projekt wykonawczy – modernizacja instalacji c.w.u. i cyrkulacji w bud. m. Płocka 57A

Projekt wykonawczy – moduł produkujący c.w.u. – bud. m. Płocka 57A

Kosztorys inwestorski ślepy – TBS Sierpc Płocka 57A

Sierpc, dnia 05.09.2016 r.

Zaproszenie do złożenia oferty nr 4/2016

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu adres: 09-200 Sierpc, ul. Piastowska 11A, adres do korespondencji: 09-200 Sierpc ul. Płocka 30, wpisanym do rejestru przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000150689, NIP 776-15-43-700, Regon 611059026, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie modernizacji modułu produkującego c.w.u. w istniejącym węźle cieplnym oraz modernizacji instalacji c.w.u. i cyrkulacji w budynku mieszkalnym należącym do zasobów TBS Sp. z o.o. w Sierpcu mieszącym się w Sierpcu przy ul. Paderewskiego 2.

Szczegółowe informacje dot. ww. zaproszenia znajdują się w niżej załączonych plikach:

Oficjalne zaproszenie do złożenia ofert – Modernizacja instalacji c.o. i węzła cieplnego – dot. budynku m. przy ul. Paderewskiego 2 w Sierpcu

Formularz ofertowy nr 4 – modernizacja instalacji c.o. i węzłów cieplnych – budynek m. Paderewskiego 2

Projekt wykonawczy – modernizacja instalacji c.w.u. i cyrkulacji w bud. Paderewskiego 2

Projekt wykonawczy – moduł produkujący c.w.u. – technologia bud. Paderewskiego 2

kosztorys inwestorski ślepy – Paderewskiego 2