Informacje i komunikaty

Sierpc, dnia 17.03.2020r.

Szanowni Mieszkańcy

Poniżej przedstawiamy harmonogram zbiórek mebli i odpadów wielkogabarytowych ustalony przez Urząd Miejski w Sierpcu:

 • 23 grudnia 2020r. (środa przed świętami),
 • 15 stycznia 2021r.,
 • 19 lutego 2021r.,
 • 31 marca 2021r. (środa przed świętami),
 • 30 kwietnia 2021r.,
 • 28 maja 2021r.,
 • 25 czerwca 2021r.

palecPrzypominamy, że:

 • ww. gabaryty można pozostawić przy zielonych kontenerach na odpady zmieszane wyłącznie w terminach zbiórek organizowanych przez UM w Sierpcu,

 • w terminach nie objętych harmonogramem meble i odpady wielkogabarytowe należy dostarczać we własnym zakresie, bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów znajdujący się przy ul. Traugutta 33 w Sierpcu (ZGKiM), czynny codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00!!!

 


Sierpc, dnia 05.08.2019r.

ZAWIADOMIENIEwoda 3

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Sierpcu uprzejmie informuje, że w związku z zatwierdzoną decyzją nr WA.RET.070.1.348.3.2018 z dnia 11.07.2018r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, która uprawomocniła się z dniem 26.07.2018r.,
od dnia 06.08.2019r. ulegają zmianie ceny i opłaty za świadczone przez
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Sp. z o.o. usługi dostarczania wody i odbiór ścieków na terenie gminy Miasto Sierpc.

Mając powyższe na uwadze od dnia 06.08.2018r. opłaty z tytułu ww. usług przedstawiają się następująco:
za 1m3 dostarczonej wody: 3,70zł + 0,30 zł VAT = 4,00 zł
za 1m3 odprowadzonych ścieków: 4,46 zł + 0,36 zł VAT = 4,82 zł.

Razem opłata /za dostarczoną zimną wodę i odprowadzenie ścieków/ wynosi:                8,82 zł/m3.


odpadySierpc, dnia 17.07.2019r.

Szanowni Mieszkańcy

od 1 sierpnia 2019 r. nastąpi zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego  Sp. z o.o. w Sierpcu informuje, że z dniem 1 sierpnia  2019 r. na mocy  Uchwały nr 105/XV/2019  RADY MIEJSKIEJ SIERPCA z dnia 16 lipca 2019r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Sierpc dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, ustala się następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • 24,00zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady               są zbierane  i odbierane w sposób selektywny,
 • 48,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady               są zbierane  i odbierane w sposób zmieszany.

Przypominamy również, że wszelkie zaistniałe zmiany dotyczące ilości osób zamieszkujących w lokalu, jak również sposobu zbiórki i odbioru odpadów   (tj. selektywne czy zmieszane) należy dokonywać  na odpowiednich drukach i  zgłaszać niezwłocznie do biura Spółki.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2019r.