Informacje i komunikaty

Sierpc, dnia 27.12.2021r.

Szanowni Mieszkańcy

Poniżej przedstawiamy harmonogram zbiórek mebli i odpadów wielkogabarytowych organizowanych na terenie miasta Sierpc w 2022r. oraz 2023r.:

 • 15 kwiecień 2022r.,
 • 27 maj 2022r.,
 • 24 czerwiec 2022r.
 • 29 lipiec 2022r.,
 • 26 sierpień 2022r.,
 • 30 wrzesień 2022r.,
 • 28 październik 2022r.,
 • 18 listopad 2022r.,
 • 16 grudzień 2022r.,
 • 27 styczeń 2023r.,
 • 24 luty 2023r.,
 • 31 marzec 2023r.,
 • 28 kwiecień 2023r.,
 • 26 maj 2023r.,
 • 30 czerwiec 2023r.,
 • 28 lipiec 2023r.,
 • 25 sierpień 2023r.,
 • 29 wrzesień 2023r.,
 • 27 październik 2023r.,
 • 17 listopad 2023r.,
 • 15 grudzień 2023r.

palecPrzypominamy, że:

 • ww. gabaryty można pozostawić przy zielonych kontenerach na odpady zmieszane wyłącznie w terminach zbiórek organizowanych przez UM w Sierpcu,

 • w terminach nie objętych harmonogramem meble i odpady wielkogabarytowe należy dostarczać we własnym zakresie, bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów znajdujący się przy ul. Traugutta 33 w Sierpcu (ZGKiM), czynny codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00!!!

 


Sierpc, dnia 29.07.2021r.

ZAWIADOMIENIEwoda 3

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Sierpcu uprzejmie informuje, że w związku z uprawomocnieniem się decyzji nr WA.RZT.70.149.2021/5 z dnia 01.07.2021r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Miasto Sierpc i Sierpc wydanej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
od dnia 03.08.2021r. ulegają zmianie ceny i opłaty za świadczone przez
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Sp. z o.o. usługi dostarczania wody i odbiór ścieków.

Mając powyższe na uwadze  od dnia 03.08.2021r. opłaty z tytułu ww. usług przedstawiają się następująco:
za 1m3 dostarczonej wody: 3,84 zł + 0,31 zł VAT = 4,15 zł
za 1m3 odprowadzonych ścieków: 4,70 zł + 0,38 zł VAT = 5,08 zł.

Razem opłata /za dostarczoną zimną wodę i odprowadzenie ścieków/ wynosi: 9,23 zł/m3.