Informacje i komunikaty

Sierpc, dnia 27.07.2022r.

ZAWIADOMIENIEwoda 3

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Sierpcu uprzejmie informuje, że zgodnie z obowiązującą decyzją nr WA.RZT.70.149.2021/5 z dnia 01.07.2021r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenia w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Miasto Sierpc i Sierpc (gmina wiejska) wydaną przez Dyrektora Regionalnego  Zarządu Gospodarki Wodnej  w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, od dnia 03.08.2021r. ulegają zmianie ceny i opłaty za świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGEK                       Sp. z o.o. usługi dostarczania wody i odbiór ścieków.

Mając powyższe na uwadze  od dnia 03.08.2022r. opłaty z tytułu ww. usług              przedstawiają się następująco:
za 1m3 dostarczonej wody: 3,94 zł + 8% VAT = 4,26 zł
za 1m3 odprowadzonych ścieków: 4,84 zł + 8% VAT = 5,23 zł.

Razem opłata /za dostarczoną zimną wodę i odprowadzenie ścieków/ wynosi:                  9,49 zł/1m3.

Pełny tekst decyzji dostępny jest na stronie internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o. w Sierpcu pod adresem:http://empegek.com.pl/zklad-wodociagow-ikanalizacji/


Sierpc, dnia 27.12.2021r.

Szanowni Mieszkańcy

Poniżej przedstawiamy harmonogram zbiórek mebli i odpadów wielkogabarytowych organizowanych na terenie miasta Sierpc w 2022r. oraz 2023r.:

 • 26 sierpień 2022r.,
 • 30 wrzesień 2022r.,
 • 28 październik 2022r.,
 • 18 listopad 2022r.,
 • 16 grudzień 2022r.,
 • 27 styczeń 2023r.,
 • 24 luty 2023r.,
 • 31 marzec 2023r.,
 • 28 kwiecień 2023r.,
 • 26 maj 2023r.,
 • 30 czerwiec 2023r.,
 • 28 lipiec 2023r.,
 • 25 sierpień 2023r.,
 • 29 wrzesień 2023r.,
 • 27 październik 2023r.,
 • 17 listopad 2023r.,
 • 15 grudzień 2023r.

palecPrzypominamy, że:

 • ww. gabaryty można pozostawić przy zielonych kontenerach na odpady zmieszane wyłącznie w terminach zbiórek organizowanych przez UM w Sierpcu,

 • w terminach nie objętych harmonogramem meble i odpady wielkogabarytowe należy dostarczać we własnym zakresie, bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów znajdujący się przy ul. Traugutta 33 w Sierpcu (ZGKiM), czynny codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00!!!