Kilka słów o Spółce

I. Informacje ogólne.

 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Sierpcu jest spółką prawa handlowego posiadającą osobowość prawną powstałą na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Sierpca nr 291/XLVII/98 z dnia 10 czerwca 1998r.
 2. Spółka z o.o. zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000150689, statystyczny numer identyfikacyjny 611059026, numer identyfikacji podatkowej 776-15-43-700.
 3. Zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wynosi: 2.157.000,00 zł i dzieli się na 4.314 udziały po 500 zł każdy. Wszystkie udziały objęte są przez Gminę Miasto Sierpc.
 4. Kapitał zapasowy Spółki na dzień 31.12.2018r. wynosi: 64.170,95 zł.
 5. W skład organu uprawnionego do reprezentowania Spółki wchodzą: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza, Zarząd.

II. Podstawy prawne i przedmiot działalności Spółki.

Podstawą prawną działalności Spółki są przepisy:

 • Kodeksu Spółek Handlowych,
 • ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
 • Akt założycielski Spółki.

Przedmiotem działania Spółki jest budowa domów mieszkalnych z infrastrukturą towarzyszącą i ich eksploatacja na zasadach najmu.

Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Sierpcu prowadzi działalność głównie w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Zakłada ona m.in., iż działalność Spółki ma charakter „non profit” i ma na celu udostępnianie mieszkań o umiarkowanych czynszach dla rodzin zdolnych do ponoszenia ekonomicznych kosztów wynajmu mieszkania w Towarzystwie a nie osiągających górnych stawek dochodów przewidzianych powołaną ustawą.

Spółka może również:

 1. nabywać budynki mieszkalne;
 2. przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;
 3. sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi jej własności;
 4. prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą, w tym np.:
 • budować domy mieszkalne na rzecz innych spółek;
 • przeprowadzać remonty i modernizacje domów mieszkalnych nie będących własnością Towarzystwa;
 • pełnić funkcję inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym;
 • budować budynki i lokale użyteczności publicznej związanej z funkcjonowaniem zespołu /osiedla/ mieszkaniowego;
 • budować mieszkania na sprzedaż;
 • świadczyć usługi związane z budownictwem mieszkaniowym.